[1]
دائم پناهر., حق نیاغ., علیزادها., و كریمی كارویهع., “تهیه نقشه شوری و سدیمی خاک سطحی با روشهای دورسنجی و زمین آماری در جنوب شهرستان مه ولات”, JSW, ج 25, ش 3, سپتامبر 2011.