[1]
فرزانها., نعمتیس. ح., و وحدتین., “تأثیر برخی پارامترهای هواشناختی (دما و نور) بر شاخص های عملکرد و صفات کمی و کیفی چهار رقم گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.)”, JSW, ج 25, ش 3, سپتامبر 2011.