رضائیان زادها., پارسام., گنجعلیع., و نظامیا. “واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود (Cicer Arietinum L.) به آبیاری تکمیلی در مراحل مختلف فنولوژی”. آب و خاک, ج 25, ش 5, ژانویه 2012, doi:10.22067/jsw.v0i--.11219.