کمالیم., شورم., گلدانیم., سلاح‌ورزیی., و تهرانی‌فرع. “تأثیر توأم آبیاری با آب شور و غلظت دی‌اکسید‌کربن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گیاه گل تکمه‌ای L.) (Gomphrena Globosa”. آب و خاک, ج 25, ش 6, 1, doi:10.22067/jsw.v0i0.12490.