نظامیس., نعمتیس., آروییح., و باقریع. “واکنش سه گونه جنس نعناع به تنش کم آبی تحت شرایط کنترل شده”. آب و خاک, ج 26, ش 4, 1, صص 1051-63, doi:10.22067/jsw.v0i0.15326.