بسالت پورع. ا., شیرانیح., و اسفندیارپورع. “مدل سازی پایداری خاکدانه‌ها با استفاده از ماشین‌های بردار پشتیبان و رگرسیون خطی چند متغیره”. آب و خاک, ج 29, ش 2, آوریل 2015, صص 406-17, doi:10.22067/jsw.v0i0.22620.