پوربافرانیط., تاج آبادی پورا., مظفریو., و اخگرع. “رشد و ترکیب شیمیایی نهال‌های پسته تحت تأثیر سطوح مختلف منگنز در شرایط گلخانه”. آب و خاک, ج 29, ش 6, سپتامبر 2015, صص 1469-80, doi:10.22067/jsw.v29i6.22822.