عراقیع., موسوی بایگیم., و هاشمی نیاس. “بررسی تشابه الگوهای نوسانی دما و فشار بخار آب با استفاده از تبدیل موجک گسسته”. آب و خاک, ج 28, ش 4, جولای 2014, صص 846-54, doi:10.22067/jsw.v0i0.25072.