میرحسینی موسویپ., آستاراییع., کریمیع., و کریمیغ. “شناسایی و خالص‌‌سازی مونتموریلونیت از بنتونیت معدن قائن”. آب و خاک, ج 28, ش 5, اکتبر 2014, صص 987-9, doi:10.22067/jsw.v0i0.25379.