نمازین., صالحیم. ح., و محمدیج. “تغییرات مکانی و زمانی برخی عناصر سنگین در غبارات اتمسفری منطقه لنجانات اصفهان”. آب و خاک, ج 29, ش 1, ژانویه 2015, صص 114-25, doi:10.22067/jsw.v0i0.25786.