سالمیح. ر., و توکلیع. “بررسی اثرات مدیریت ارتفاع غرقاب در زراعت برنج بر عملکرد و شاخص‌های کیفی”. آب و خاک, ج 30, ش 6, دسامبر 2016, صص 1747-5, doi:10.22067/jsw.v30i6.25839.