نوربخشس. س., قبادی نیام., دانش شهركیع., نوری امام‌زاده‌ئیم., و فتاحی نافچیر. ا. “اثر زمان و میزان آب آبیاری بر کارآیی مصرف آب و عملکرد لوبیا در شرایط خشک و نیمه خشک”. آب و خاک, ج 29, ش 1, ژانویه 2015, صص 35-47, doi:10.22067/jsw.v0i0.26699.