روشنگرک., اعلمیم. ت., و وجودی مهربانیف. “افزایش دقت پیش بینی بارکل رسوبی با استفاده از الگوریتم‌های تکاملی (مطالعه موردی: رودخانه قطورچای)”. آب و خاک, ج 29, ش 6, سپتامبر 2015, صص 1416-2, doi:10.22067/jsw.v29i6.26891.