افشاریع., خادمیح., و ایوبیش. ا. “تأثیر کاربری اراضی مختلف بر غلظت و الگوهای شیمیایی برخی عناصر سنگین در اراضی مرکزی استان زنجان”. آب و خاک, ج 30, ش 5, می 2016, صص 1489-01, doi:10.22067/jsw.v0i0.27751.