کیانیع., هزارجریبیا., دهقانط., و خوش روشم. “تأثیر آب مغناطیسی و شوری آب بر گرفتگی قطره‌چکان‌ها در آبیاری قطره‌ای”. آب و خاک, ج 29, ش 1, ژانویه 2015, صص 48-57, doi:10.22067/jsw.v0i0.27841.