کریمیم., باغانیج., و جلینیم. “بررسی تأثیر سطوح مختلف آبیاری قطره‌ای (تیپ) بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه‌ای”. آب و خاک, ج 29, ش 2, آوریل 2015, صص 311-2, doi:10.22067/jsw.v0i0.29307.