کوچی. “بکارگیری روش آماری تحلیل علیت جهت تفسیر شاخص های زیستی خاک”. آب و خاک, ج 29, ش 6, سپتامبر 2015, صص 1542-5, doi:10.22067/jsw.v29i6.31734.