جواهریت., لکزیانا., طاهریپ., و خراسانیر. “تاثیر جدایه های آسپرژیلوس بر هیدرولیز فسفر آلی خاک (اسید فیتیک و گلیسرو فسفات سدیم)”. آب و خاک, ج 27, ش 6, مارس 2014, صص 1090-9, doi:10.22067/jsw.v0i0.33113.