پژوهان نیام., چرمم., و جعفریس. “اثر نوسان ها و شوری آب زیرسطحی بر اشکال مختلف آهن در برخی از خاک‌های خوزستان”. آب و خاک, ج 30, ش 5, می 2016, صص 1531-42, doi:10.22067/jsw.v0i0.35151.