سرائی تبریزیم., بابازادهح., همائیم., کاوهف., و پارسی نژادم. “تعیین حد آستانۀ کاهش عملکرد ریحان و ارزیابی مدل‌های جذب آب تحت شرایط تنش شوری”. آب و خاک, ج 30, ش 1, اکتبر 2015, صص 30-40, doi:10.22067/jsw.v30i1.35583.