ابوالحسنی زراعتكارم., لکزیانا., غلامحسین پور جعفریا., و اخگرع. “تأثیر تنش خشکی بر سیستم تثبیت نیتروژن باکتری Sinorhizobium و انباشت متابولیت‌های سازگار در گیاه یونجه (Medicago Sativa sp.) رقم بمی”. آب و خاک, ج 24, ش 3, سپتامبر 2010, doi:10.22067/jsw.v0i0.3603.