منتصریم., امیرعطاییب., و خلیلیک. “تحلیل روند تغییرات زمانی و مکانی دوره های خشکسالی و ترسالی شمال غرب کشور بر اساس دو شاخص خشکسالی SPI و RAI”. آب و خاک, ج 30, ش 2, دسامبر 2015, صص 655-71, doi:10.22067/jsw.v30i2.39679.