نظامیس., و ملکوتیم. ج. “نقش اسیدهای آلی در آزاد سازی عناصر فسفر و روی از یک خاک آهکی”. آب و خاک, ج 30, ش 3, فوریه 2016, صص 805-16, doi:10.22067/jsw.v30i3.40469.