آذرنیام., بیابانیع., قلی زادهع., عیسوندح., و علمداریا. غ. پ. “بررسی اثر تلقیح میکوریزی و پرایمینگ بذر بر برخی خصوصیات کمی و کیفی عدس (.Lens Culinaris L)”. آب و خاک, ج 30, ش 3, فوریه 2016, صص 817-28, doi:10.22067/jsw.v30i3.40474.