جاویدانن., و بهره مندع. “بررسی حساسیت پارامترهای موثر بر روندیابی هیدروگراف سیل با روش موج پخشی دیفیوژن با مدل هیدرولوژیکی توزیعی WetSpaدر حوزه آبخیز زیارت گرگان”. آب و خاک, ج 30, ش 3, فوریه 2016, صص 685-97, doi:10.22067/jsw.v30i3.40498.