بوستانیح. ر., چرمم., معزیع., کریمیانن. ع., عنایتی ضمیرن., و زارعیم. “شبیه سازی آزادسازی روی تحت تاثیر تلقیح میکروبی و سطوح شوری در یک خاک غیر استریل آهکی با استفاده از مدل‌های سینتیکی”. آب و خاک, ج 30, ش 3, فوریه 2016, صص 904-19, doi:10.22067/jsw.v30i3.41629.