متقیانح., حسین‌پورع., و کیانیش. “سینتیک آزاد شدن روی و مس در خاک آهکی تیمار شده با کود‌ دامی و ورمی‌کمپوست”. آب و خاک, ج 30, ش 2, فوریه 2016, صص 581-93, doi:10.22067/jsw.v30i2.42565.