موسویس. ع. ا., و امیدی فردم. “تغییرات مکانی و تخمین زمین آماری برخی ضرایب هیدرولیکی در یک خاک آهکی”. آب و خاک, ج 30, ش 3, فوریه 2016, صص 730-42, doi:10.22067/jsw.v30i3.43438.