ملک زادها., مجیدیج., علی اصغرزادن., و عبدالعلی زادهج. “اثر سرب بر مقدار گلومالین هیفی و ریشه ‏ای واکنش ‏پذیر با آنتی ‏بادی مونوکلونال و بردفورد در شرایط کشت درون شیشه‏ ای و گلدانی”. آب و خاک, ج 30, ش 2, فوریه 2016, صص 605-17, doi:10.22067/jsw.v30i2.47802.