فتحیانف., فاخری فردا., دین پژوهی., و موسوی ندوشنیس. س. “ارزیابی عملکرد مدل‌های سری زمانی خطی ARMA و غیرخطی آستانه TAR در مدل‌سازی دبی روزانه”. آب و خاک, ج 30, ش 5, فوریه 2016, صص 1440-6, doi:10.22067/jsw.v0i0.48161.