آذرنگف., تلوریع., صدقیح., و شفاعی بجستانم. “اثرات احداث سدهای بزرگ بر شرایط جریان و پارامترهای هیدرولیکی رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه کرخه پایین دست سد مخزنی)”. آب و خاک, ج 31, ش 1, دسامبر 2016, صص 11-27, doi:10.22067/jsw.v31i1.48743.