عبدلیی., جعفریس., و بشکارع. “رابطه بین اشکال مختلف آهن و پذیرفتاری مغناطیسی با تکامل خاکهای منطقه رامهرمز، استان خوزستان”. آب و خاک, ج 32, ش 6, مارس 2019, صص 1149-64, doi:10.22067/jsw.v32i6.68206.