معین فرم., رسولی صدقیانیم., برینم., و اسدزادهف. “جداسازی باکتری¬های کارا در رسوب زیستی کربنات¬کلسیم (MICP) و ارزیابی توانایی آنها در کنترل فرسایش بادی خاک‌های شور اطراف دریاچه ارومیه ”. آب و خاک, ج 34, ش 1, دسامبر 2019, صص 143-54, doi:10.22067/jsw.v34i1.69069.