حسینیس. ب., صارمیع., نوری قیداریم. ح., صدقیح., و فیروزفرع. “طبقه‌بندی کاربری اراضی و تعیین الگوی تغییرات سال‌های 1393 تا 1396 با استفاده از داده‌های سنجنده OLI”. آب و خاک, ج 34, ش 1, فوریه 2020, صص 55-71, doi:10.22067/jsw.v34i2.74878.