قدیریا., نقوین. س., و قائدیک. “ردیابی ژن اندوگلوکاناز در باکتری¬های تجزیه کننده سلولز غربال شده از خاک¬های جنگلی مازندران، ایران ”. آب و خاک, ج 34, ش 1, فوریه 2020, صص 73-83, doi:10.22067/jsw.v34i1.77293.