یوسفی فردم., و جعفریا. “توزیع مکانی جیوه در خاک¬های اطراف کارخانه سیمان کرمان”. آب و خاک, ج 34, ش 1, ژانویه 2020, صص 85-95, doi:10.22067/jsw.v34i1.79689.