مهدی زادهم., ریحانی تبارع., و اوستانش. “تأثیر حذف ماده آلی بر شاخص‌های پسماند فسفر در خاک‌های آهکی”. آب و خاک, ج 34, ش 1, ژانویه 2020, صص 97-114, doi:10.22067/jsw.v34i1.80192.