هاشم پورا., فرهنگیم., قربان زادهن., و فاضلی سنگانیم. “پیامد باکتری¬های باسیلوس در آزادسازی فسفر از پسماند جامد کارخانه روغن¬کشی در یک خاک آهکی”. آب و خاک, ج 34, ش 1, دسامبر 2019, صص 129-43, doi:10.22067/jsw.v34i1.80353.