رضائیح., جعفرزادهع. ا., علیجانپورا., شهبازیف., و ولیزاده کامرانخ. “وضعیت ماده آلی خاک در توده¬های جنگلی ارسباران ”. آب و خاک, ج 34, ش 1, دسامبر 2019, صص 115-27, doi:10.22067/jsw.v34i1.80633.