کشاورزس., و قاسمیر. “اثر برخی تنظیم کننده‌های رشد و سورفکتانت بر گیاه گلرنگ در خاک آلوده به کروم”. آب و خاک, ج 34, ش 1, فوریه 2020, صص 155-67, doi:10.22067/jsw.v34i2.81521.