اسلامیز., جنت رستمیس., اشرف زادها., و پورمحمدی. “تأثیر رویکرد پیوندی آب، انرژی و غذا در مدیریت یکپارچه منابع آب شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود”. آب و خاک, ج 34, ش 1, ژانویه 2020, صص 11-25, doi:10.22067/jsw.v34i1.81897.