جمالیص., انصاریح., و زین الدینس. م. “اثر آبیاری بخشی ریشه و بستر کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کینوا”. آب و خاک, ج 34, ش 1, فوریه 2020, صص 1-10, doi:10.22067/jsw.v34i1.81937.