استواریی., موسویس. ع. ا., و مظفریح. “برآورد حد قابل تحمل هدررفت خاک با استفاده از روش‏های رگرسیون خطی و درختی”. آب و خاک, ج 34, ش 1, ژانویه 2020, صص 179-93, doi:10.22067/jsw.v34i1.82129.