نوریز., طالبیع., و ابراهیمیب. “اثر تغییرات اقلیمی بر رواناب و تبخیر و تعرق حوزه آبخیز مهرگرد ”. آب و خاک, ج 34, ش 1, ژانویه 2020, صص 225-39, doi:10.22067/jsw.v34i1.82329.