پوزنم., چاریم., و افراسیابپ. “ارزیابی روش¬های مختلف مقیاس¬سازی معادله نفوذ فیلیپ”. آب و خاک, ج 34, ش 1, دسامبر 2019, صص 27-42, doi:10.22067/jsw.v34i1.82567.