سپه ونده., فیضیانم., میرزائی تالار پشتیر., و مولرت. “مقایسه روش¬های مختلف اندازه¬گیری کربن آلی در کاربری¬های مختلف خاک¬های آهکی استان لرستان”. آب و خاک, ج 34, ش 1, دسامبر 2019, صص 169-77, doi:10.22067/jsw.v34i1.82568.