صابری نصرا., نخعیم., رضائیم., و حسینیس. “تأثير غلظت نانوذره و اندازه ذرات ماسه بر منحني‌هاي انتقال و نگهداشت نانوذرات CMC-NZVI در محیط متخلخل اشباع”. آب و خاک, ج 34, ش 1, ژانویه 2020, صص 195-07, doi:10.22067/.v34i1.82623.