سلیمانی ساردوا., و فرپورم. ه. “تشکیل و تکامل خاک¬های رخنمون شده مناطق باستانی کنارصندل و دقیانوس در شهر جیرفت، استان کرمان”. آب و خاک, ج 34, ش 1, فوریه 2020, صص 209-23, doi:10.22067/jsw.v34i1.84143.