محمودیم., هنرمندم., ناصریف., و محمدیص. “بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر هیدروگراف سیل رودخانه کشف‌رود با تحلیل نتایج روش SCS-CN”. آب و خاک, ج 34, ش 1, فوریه 2020, صص 43-54, doi:10.22067/jsw.v34i2.84342.