زاهدی فرم., کریمیانن., رونقیع., یثربیج., و امامی. “توزیع فسفر و روی در اندام ها و در مراحل مختلف رشد گندم در مزرعه”. آب و خاک, ج 25, ش 3, سپتامبر 2011, doi:10.22067/jsw.v0i0.9624.